• PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀgÀPÀıÀ® C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
 • ( A Govt of Karnataka Undertaking )


Contact Us

²æà gÀªÀiÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPï
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

 • £ÀA.39, JA.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001

 •  080- 25582793 / 71204445 / 71204446

 •   md@cauveryhandicrafts.net


²æà J.J. ªÉƺÀªÀÄzï ¸À¯ÁªÀÅ¢Ýãï

¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ)
 •   gmmkshdcl@gmail.com

 •   080 - 71204502

 •   9342188080

²æà £ÁgÁAiÀÄt PÉ. £ÁAiÀÄPï

¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ)
 •   gmpakshdcl@gmail.com

 •   080 -71204503

²æêÀÄw PÉ.J£ï. CgÀÄtÂ

¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (C©üªÀÈ¢Þ)
 •   jddekshdc@gmail.com

 •   91-80- 71204501

qÁ|| ¸ÀĨÉñÀ J¸ï.

¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ºÀtPÁ¸ÀÄ)
 •   gmfkshdcl@gmail.com

 •   91-80-71204445JPïì¥ÉÆÃmïìð CAqï ¥sÁgï §ÄQAUï DqÀðgïì
²æÃ. ªÀĺÀªÀÄäzï ¸À¯ÁèªÀŢãï
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ), PÁªÉÃj

 • 2£Éà ªÀĺÀr, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï ªÀiÁå£Àë£ï ©°ØAUï, # 39 ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001.

 •   gmmkshdcl@gmail.com / cauveryempmg@vsnl.net

 •   00-91-80-71204502

 •   +91-9342188080
²æÃ. ªÉÄÊ£ÁPï ªÀÄAqÀ¯ï
»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (JA.f gÀ¸ÉÛ)

 • £ÀA.49, JA.f gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 001.

 •   cauveryempmg@vsnl.net

 •   00-91-80- 25581118

 •   +91-9513987520
²æÃ. vÀ¼ÀªÁgï
(ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ - ¹PÀAzÀgÀ¨Ázï)

 • £ÀA.40, ¸ÉªÀ£ï »¯ïì ¥ÁèeóÁ, ¸ÀgÉÆÃf¤ zÉë gÀ¸ÉÛ, ¹PÀAzÀgÀ¨Ázï - 500 003

 •   csecbad@kshdc@gmail.com

 •   00-91- 40-2781060

 •   +91-7204425865
²æÃ. ¦. ®PÀëuï (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (ºÉƸÀzÀÄ) ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ

 • gÁeï PÁA¥ÉèPïì, 52/1, 7£Éà © ªÉÄÊ£ï, 4£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560 011

 •   cauverynewkshdc@gmail.com

 •   080-26645330

 •   +91-9448878469

²æÃ. J£ï.© gÁd¥Àà (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ).
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (ºÀ¼ÉzÀÄ) ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ

 • ±Á¥ï £ÀA.47 &48, ±Á¦AUï PÁA¥ÉèPïì, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 011.

 •   cauveryjayanagar@gmail.com

 •   91-80-26633688

 •   +91- 9845561503
²æÃ. J¸ï. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ)

 • ÀAiÀiÁåf gÁªï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570 001.

 •   cauverymys@yahoo.co.in

 •   0821 2581774

 •   9845854526
²æÃ. n. ªÀÄAdÄ£Áxï ¨ÁqÀå
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ)

 • ¹n ¯ÉÊmï ©°ØAUï, UËæAqï ¥sÉÆèÃgï JzÀÄgÀÄ: ºÉÆÃmɯï gÀÆ¥À/PÀeÁó£À dÄåªÉ®èj, §¯ïªÀÄlÖ gÀ¸ÉÛ, ºÀA¥À£ïPÀlÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ -575 001.

 •   manjunathcauverymangalore@gmail.com
 •   0824 2422062

 •   +91-9964023647
²æà «.PÉ.«dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï,
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (£ÀªÀzɺÀ°)

 • ¹-4, ¸ÉÖÃmï JA¥ÉÆÃjAiÀÄ PÁA¥ÉèPïì, ¨Á¨Á RPïð ¹AUï ªÀiÁUïð, £ÀªÀzɺÀ° - 110 001

 •   cauverynewdelhi@yahoo.in
 •   00-91-11-23363202

 •   +91-8800309044