• PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀgÀPÀıÀ® C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
 • ( A Govt of Karnataka Undertaking )


Contact Us

²æà gÁeï«Ãgï ¥ÀævÁ¥ï ±ÀªÀÄð, L.¦.J¸ï,. Jrf¦.,
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ,

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀgÀPÀıÀ® C©üªÀÈ¢ÞÞ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ,

 • £ÀA.39, JA.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001

 •  080- 25582793 / 71204445 / 71204446

 •   md@cauveryhandicrafts.net
²æêÀÄw ªÁt PÀȵÁÚÚgÉrØ
CzsÀåPÀëgÀÄ,

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀgÀPÀıÀ® C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ

 • £ÀA. 39, JA.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560001

 •   +91-80-71204506 / 71204445 / 71204446

 •   +91-9449832959


²æà f.¹. Q±ÉÆÃgï PÀĪÀiÁgï,
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ºÀtPÁ¸ÀÄ)

 •   gmf_kshdc@cauverycrafts.com

 •   080 - 41410126

 •   9886034401
²æà ¸À¯ÁªÀÅ¢Ýãï,
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ)

 •   gmm_kshdc@cauverycrafts.com

 •   080 - 25590822

 •   9342188080

²æà £ÁgÁAiÀÄt PÉ. £ÁAiÀÄPï
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (¹&D)

 •   gmpakshdcl@gmail.com

 •   080 -71204503

 •   +91-9513987503
²æà eÉÊ PÀȵÀÚ
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ(C©üªÀÈ¢Þ)

 •   jddekshdc@gmail.com

 •   91-80- 71204501

 •   +91-9513987501


JPïì¥ÉÆÃmïìð CAqï ¥sÁgï §ÄQAUï DqÀðgïì
²æà ¸À¯ÁªÀÅ¢Ýãï,
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ)

 • £ÀA. 39, JA.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -560001

 •   gmm_kshdc@cauverycrafts.com cauveryempmg@vsnl.net

 •   00-91-80-25590822

 •   9342188080
²æà ªÉÄÊ£ÁPï ªÀÄAqÀ¯ï,
»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ,

 • £ÀA.45, JA.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 001

 •   cauveryempmg@vsnl.net

 •   00-91- 40-2781060

 •   +91-9448505547
²æà ¦. ®PÀëöäuï,
»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, gÁeï PÁA¥ÉèPïì,

 • 52/1, 7£Éà `©' ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 4£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 56001.

 •   080-26645330

 •   919448878469

²æà J¸ï. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï,
»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ

 • ¸ÉÊAiÀiÁf gÁªï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ – 570 001.

 •   cauverymys@yahoo.co.in cauveryempmg@vsnl.net

 •   0821 2581774

 •   9845854526
²æà n. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §qÁå
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (¥Àæ¨sÁgÀ)

 • ¹n ¯ÉÊmï ©°ØAUï, £É® ªÀĺÀr, ¨Á®ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ, ºÀA¥À£ÀPÀlÖ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ -575001

 •   manjunathcauverymangalore@gmail.com

 •   0824 2422062

 •   9964023647
²æà «dAiÀÄ gÁWÀªÀ£ï,
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ,

 • ¹-4, ¸ÉÖÃmï JA¥ÉÆÃjAiÀiÁ PÁA¥ÉèPïì,¨Á¨Á RgÀPï ¹AUï ªÀiÁUïð, £ÀªÀ zɺÀ° - 110 001

 •   cauverynewdelhi@yahoo.in
 •   00-91-11-23363202

 •   08800309044
 •   00-91-11-23748452