• PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀgÀPÀıÀ® C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
 • ( A Govt of Karnataka Undertaking )


ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ

JA.f gÀ¸ÉÛ, ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ

£ÀA.49, JA.f gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 001

 • 080-25581118
 • 9513987520
 • cauveryempmg@vsnl.net
 • ²æà ªÉÄÊ£ÁPï ªÀÄAqÀ¯ï (»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ¨ÁèPï

±Á¥ï £ÀA.47 & 48, ±Á¦AUï PÁA¥ÉèPïì, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 011.

 • 91- 9845561503
 • cauveryjayanagar@gmail.com
 • ²æÃ. J£ï.© gÁd¥Àà (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ)
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 4£Éà ¨ÁèPï

gÁeï PÁA¥ÉèPïì, 52/1, 7£Éà ‘©’ ªÉÄÊ£ï, 4£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 011

 • 91-80-26645330
 • 91-9448878469
 • cauverynewkshdc@gmail.com
 • ²æÃ. ¦ ®PÀëuï (»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
ªÉÄʸÀÆgÀÄ

¸ÀAiÀiÁåfgÁªï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ – 570 001.

 • +91-9845854526
 • cauverymys@yahoo.co.in
 • ²æÃ. J¸ï. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï (»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥Áå¯Éøï DªÀgÀt,

ªÉÄʸÀÆgÀÄ – 570 001

 • 0821 2425371
 • +91-9513987565
 • cauverymys@yahoo.co.in
 • PÀĪÀiÁj. °Ã¯ÁªÀw (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ)
ªÉÄʸÀÆgÀÄ dÆó DªÀgÀt

ªÉÄʸÀÆgÀÄ – 570 001

 • 9845854526
 • cauverymys@yahoo.co.in
 • ²æÃ. J¸ï. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï (»jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
ºÀħâ½î

¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ, ºÀħâ½î – 580 020

 • 0836 2262238
 • +91-9513987583
 • ²æà J¸ï.J£ï. PÉA¨Á« (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¹n ¯ÉÊmï ©°ØAUï, §®älÖ gÀ¸ÉÛ ºÀA¥À£ÀPÀlÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ– 575 001

 • 0824 2422062
 • 9964023647
 • ²æà ªÀÄAdÄ£Áxï §qÁå (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
£ÀªÀzɺÀ°

£ÀA.¹-4, ¸ÉÖÃmï JA¥ÉÆÃjAiÀÄ PÁA¥ÉèPïì, ¨Á¨Á RPïð ¹AUï ªÀiÁUïð, £ÀªÀzɺÀ° – 110 001

 • 011 23363202
 • 91-8800309044
 • cauverynewdelhi@yahoo.in
 • ²æà «dAiÀiï gÁWÀªÀ£ï (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
¹PÀAzÀgÀ¨Ázï

¸ÉªÀ£ï »¯ïì ¥ÁèeÁó, ¸ÀgÉÆÃf¤ zÉë gÀ¸ÉÛ, ¹PÀAzÀgÀ¨Ázï – 500 003.

 • 040 27810604
 • 91- 7204425865
 • csecbad.kshdc@gmail.com
 • ²æà vÀ¼ÀªÁgï (ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ)
ªÀÄrPÉÃj

PÉÆqÀªÀ ¸ÀªÀiÁd PÁA¥ÉèPïì ªÉÄÊ£ï gÀ¸ÉÛ, ªÀÄrPÉÃj - 571201

 • 0827 - 2221258
 • +91-9513987509
 • ²æÃ. J¯ï gÀªÉÄñï (¥Àæ¨sÁgÀ)