• PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀgÀPÀıÀ® C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
 • ( A Govt of Karnataka Undertaking )


ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ

JA.f. gÀ¸ÉÛ :

£ÀA.49, JA.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 001.

 • 080-25581118
 • 9513987520
 • cauveryempmg@vsnl.net
 • ²æà ªÉÄÊ£ÀPï ªÀÄAqÀ¯ï, »jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ :

±Á¥ï £ÀA.47 & 48, ±Á¦AUï PÁA¥ÉèPïì, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 4£Éà ¨ÁèPï,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 011.

 • 080-26633688
 • 9845561503
 • cauveryjayanagar@gmail.com
 • ²æà gÁd¥Àà,
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ :

gÁeÁ PÁA¥ÉèPïì,5/1, 7£Éà `©` ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,4£Éà ¨ÁèPï,dAiÀÄ£ÀUÀgÀ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 001

 • 080-26645330
 • 9448878469
 • cauverynewkshdc@gmail.com
 • ²æà ¦. ®PÀëöäuï »jAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ :

¸ÉÊAiÀiÁf gÁªï gÀ¸ÉÛ,ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570 001.

 • 0821-2581774
 • 9845854526
 • cauverymys@yahoo.co.in
 • ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï,ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ :

ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄÈUÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ- 570 001

 • 9845854526
 • cauverymys@yahoo.co.in
 • ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
ªÉÄʸÀÆgÀÄ :

¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ, ºÀħâ½î - 580 020.

 • 0836-2262238
 • ²æà PÉA¨Á«ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (¥Àæ¨sÁgÀ)
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ :

¹n ¯ÉÊmï PÀlÖqÀ,§®ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ,ºÀA¥À£ÀPÀlÖ,ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 575 001

 • 0824-2422062
 • 9964023647
 • ²æà ªÀÄAdÄ£Áxï §ArAiÀiÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (¥Àæ¨sÁgÀ)
ºÉƸÀ zɺÀ° :

£ÀA.¹/4, ¸ÉÖÃmï JA¥ÉÆÃjAiÀiÁ PÁA¥ÉèPïì,¨Á¨Á RPïð ¹AUï ªÀiÁUïð, £ÀªÀ zɺÀ° - 110 001

 • 011-23363202
 • 8800309044
 • cauverynewdelhi@yahoo.in
 • ²æà «dAiÀÄ gÁWÀªÀ£ï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (¥Àæ¨sÁgÀ)
¹PÀAzÀgÀ¨Ázï :

7, »¯ïì ¥ÁèeÁ,¸ÀgÉÆÃf¤ zÉë gÀ¸ÉÛ, ¹PÀAzÀgÀ¨Ázï - 500 003

 • 040-27810604
 • csecbad.kshdc@gmail.com
 • ²æà vÀ¼ÀªÁgï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ